First Aid WorldWide Manual

UDAR GROMA

Udar groma

Grom je naglo i snažno pražnjenje električne energije između oblaka ili između oblaka i zemlje, praćeno bleskom (munjom) i snažnim treskom, praskom (grmljavinom). Ljudi, koji se u trenutku oluje i grmljavine nalaze na otvorenom ispod nekog usamljenog i visokog drve ta, dolaze u opasnost od udara groma. Smrtnost od udara groma iznosi 10-30%, a 50-70% preživelih ima znatne poremećaje, najčešće cen-tralnog nervnog sistema.
Udar groma može biti direktan (kada osoba nosi metalne predmete na otvorenom prostoru tokom grmljavine) i indirektan (kada jedno smerna struja prolazi kroz drvo, koje ima veći otpor nego vazduh iz među drveta i žrtve, pa struja pronalazi put manjeg otpora, odnosno preko žrtve, i prelazi u zemlju).

Prva pomoć.

Simptomi i znaci udara groma su isti kao i kod udara elktrične struje. Isti su i principi pružanja prve pomoći.