First Aid WorldWide Manual
First Aid WorldWide Manual

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Имобилизацијата на кичма, карлица и поголеми кости ја изведуваат повеќе лица.