First Aid WorldWide Manual
First Aid WorldWide Manual

I.E.S Javier García Téllez

Erasmus: erasmus.iestellez.es 

И.E.С Хавиер Гарсија Телез има околу 1300 ученици, од различни специјалности. Околу 300 се ученици од задолжителното средно образование, останатите се од средно стручно образование. Центарот има 125 наставници, потпомогнати од 25 оперативци од технички персонал.
Стручните области и курсевите за стручна обука кои се нудат во нашиот центар се следните:
-Област на електрична енергија и електроника:
Електрични и автоматски инсталации. Телекомуникациски инсталации. Електронско одржување. Електротехнички и автоматизирани системи. Автоматизација и индустриска роботика. Телекомуникациски и компјутерски системи. Обновливи енергии
-Област на транспорт и одржување на возила.
Автомеханика, Електромеханика на моторни возила, Автомобилски студии
-Област на медицински сестри
Помошници медицински сестри, Рентген дијагностика и нуклеарна медицина. Клиничка и биомедицинска лабораторија. Забни протетичари ,Помошници за прва помош.
ИЕС Хавиер Гарсија Телез, учествува во различни програми Еразмус + повеќе од десет години, така што нашите наставници имаат долгогодишно искуство во овој тип на проекти. Учествувавме и во проекти за еднаквост, гејмификација, виртуелна реалност…