First Aid WorldWide Manual
First Aid WorldWide Manual

Северна Македонија
Средното стручно училиште „Горче Петров“ се наоѓа во Прилеп, град во југозападниот дел на Северна Македонија, во Пелагониската рамнина, на 128 километри од главниот град Скопје. Училиштето е формирано во 1963 година со профилот ракувачи на рударски машини, а во рамките на истото училиште по четири години е отворен нов профил – конфекциски техничар. Денес, 55 години подоцна, училиштето ги образува учениците за 9 профили:техничар за изработка на облека, медицинска сестра, фармацевтски техничар, физиотерапевт, козметички техничар, фризер, рударски техничар и техничар за мебел и ентериер. Учениците постигнуваат солидни резултати на разни натпревари и настани, а учениците кои дипломирале се солидни работници и професионалци. Во училиштето има околу 880 ученици на возраст меѓу 15-18 години и 73 наставници, секој квалификуван и добро обучен за поединечните предмети. Сите студенти учат англиски јазик. Имаме 13 општи училници, кабинет по информатика, библиотека, кабинети за различни профили, фризерски салон, козметички кабинет, кабинет за физиотерапевти, лабораторија , текстилна работилница. Секоја училница е опремена со компјутери, додека на сите наставници им се дава лаптоп за сопствена употреба. Имаме и нов, модерен и здравствен клуб. Училишниот простор е опремен со систем за видео контрола.
Учениците од соседните села и градови доаѓаат да учат во нашето училиште поради широкиот спектар на различни професии и квалификуваниот персонал. Во училиштето се запишуваат ученици од различни националности. Има и низа други активности за талентирани студенти како што се: спортски клуб, хор, уметничка секција, драмска секција, рецитаторска секција, литературна , здравствена и текстилна секција.

Учениците постигнуваат одлични резултати на државните натпревари.Во училиштето учат ученици со различна социјална структура и од различни националности. Многу од нив потекнуваат од прилепските села, а имаме ученици од околните градови. Нив им е обезбеден превоз и сместување во ученички дом. Некои од учениците доаѓаат од средини со низок социјален статус и семејства кои примаат социјална помош.