First Aid WorldWide Manual
First Aid WorldWide Manual

ДЕФИНИЦИЈА

Секој здравствен работник е должен прв стручно да му помогне на повредениот на лице место. Правилната прва помош на местото на несреќата често е пресудна за опстанокот на повредениот.