First Aid WorldWide Manual
First Aid WorldWide Manual

Escola Profissional de Cortegaça

Address: Rua da Escola – Apartado 73 – 3886-908
Location: Cortegaça, Portugal
Telephone: +351256750930
Email: geral@eprofcor.com

„Ovar Forma“ е основач на Escola Profissional de Cortegaça, училиште за стручно образование и обука.
Таа има за цел да развие учење, истражување и формирање кои придонесуваат за развојот на граѓаните преку соодветна подготовка за активен професионален живот;
-промовирање на пристапот меѓу училиштата и претпријатијата;
-анализирање на регионалните потреби во однос на учењето;
-промовирање на можностите за учење и соработка со националните и странските институции во развојот на СОО.
Прогресивно, професионалната квалификација обезбедена од институцијата стана важно средство за соочување со конкурентниот пазар, кој бара поквалификувани човечки ресурси.
Оваа институција го дава одговорот на овие нови потреби, овозможувајќи им на студентите да добијат подобри квалификации повеќе ориентирани кон светот на работата.