First Aid WorldWide Manual
First Aid WorldWide Manual

КПР ДЕФИНИЦИЈА

Кардиопулмоналната реанимација или кардиореспираторна реанимација,скратено КПР е збир на привремени и стандардизирани маневри, кој имаат за цел да обезбедат оксигенација на виталните органи кога ќе престани циркулацијата на крв кај личноста,без обзир на причината за кардиореспираторниот застој.