First Aid WorldWide Manual
First Aid WorldWide Manual
medsk

Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ Крагујевац

Медицинското училиште „Сестре Нинковиќ“ е основано во 1947 година, како државно училиште за медицински сестри. Добрите услови и интернатите претставуваа, за тоа време, високи стандарди и одлични можности за исполнување на воспитно-образовната улога на училиштето.
Денеска во училиштето работат 70 наставници. Училиштето брои 654 ученици кои се распоредени во 22 паралелки.
Во текот на изминатите години, учениците од училиштето постигнале одлични и забележителни резултати на различни натпревари организирани од Асоцијацијата на медицинските училишта на РС и Министерството за образование на РС. Екипите на нашето училиште неколку пати го освоија првото место на државниот и федералниот натпревар по прва помош, а учествуваа и на европските натпревари во Лондон и Лил, каде што го освоија осмото, односно десеттото место. Во изминатите години, учениците освоија награди на државни натпревари по анатомија и физиологија, здравствена заштита, дентална технологија, но и на регионални и државни натпревари по општообразовни предмети – српски јазик и литература, латински, географија и историја.